Khai Phóng Tiềm Năng Lãnh Đạo (theo John Maxwell)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Giới thiệu khóa học:

Tổng cộng 6 học phần với 36 Modules x 2h học mỗi tuần, khóa học trang bị từ rất căn bản đến nâng cao quá trình hình thành người lãnh đạo bao gồm:

1) Phẩm cách: Chính trực, đạo đức, khiêm nhường, động cơ, các giá trị cốt lõi…

2) Kỹ năng: Phát triển con người, Truyền thông, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…

3) Chiến lược: Quản trị thời gian, Lập kế hoạch hiệu quả, Ưu tiên, Tầm nhìn…

Thêm chi tiết Giới thiệu chi tiết 36 Module khóa học Khai Phóng Tiềm Năng Lãnh Đạo (theo John Maxwell) và video bài học Module 1-2-3 tại: https://lanhdao.tranvanphap.com/


Xem NGAY Video học thử Module 1-2-3 bên dưới:

Module 1. Chúa Gọi Để Dẫn Dắt: Chúa kêu gọi chúng ta để dẫn dắt như thế nào. Được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta được tạo ra để lãnh đạo, có thẩm quyền trên toàn trái đất và sử dụng khả năng lãnh đạo mà Ngài ban cho chúng ta.

Module 2. Tấm Lòng Của Một Người Lãnh Đạo: Các nhà lãnh đạo phát triển những phẩm chất như thế nào để khiến họ khác biệt với những người khác. Các bước để chuẩn bị tấm lòng (trái tim) của chúng ta và những lý do vì sao một tấm lòng chính trực thì rất quan trọng cho các nhà lãnh đạo đều được giải quyết/đề cập đến.

Module 3. Tôi Có Một Ước Mơ: Định nghĩa tầm nhìn, bao gồm các bước để hoàn thành tầm nhìn của Đức Chúa Trời, gợi ý nhiều phương pháp khác nhau mà Đức Chúa Trời sử dụng để truyền cảm hứng cho tầm nhìn và cung cấp các công cụ để thực hiện tầm nhìn.

Course Content

Viết một bình luận

%d bloggers like this: